Štampa
Kategorija: Kultura
Pogodaka: 2305

Kancelarija za saradnju sa dijasporom sprečila razmatranje važnih pitanja za srpsku dijasporu na Savetu za statusna pitanja dijaspore, koja je započeta u četvrtak 06. juna 2013. godine na visokom tehnološkom nivou. Sednica, koja  je imala direktan video prenos za ceo svet, i uz učešće putem video linka članova ovog Saveta iz srpske dijaspore Australije i Albanije, prekinuta

je  u petak 07. juna 2013. godine u 12 časova. Dva instruisana “Slovenca” tražila su da Savet bude pragmatičan i razmatra pitanje naknada njihovih putnih troškova i predloga Poslovnika, dok su advokati iz Australije i Rusije, članovi ovog Saveta, tražili da Savet razmatra dramatičan položaj srpskog rasejanja, tragičan položaj Srba u regionu i genocid koji se u različitim formama sprovodi protiv srpskog naroda. Takođe i o merama za poboljšanje položaja dijaspore i uključenje u politički život Srbije, na šta ovaj Savet obavezuje i Zakon o dijaspori.

Snimak sednce 6. i 7. juna 2013. do prekida možete pogledati na

http://www.ustream.tv/channel/savet-za-statusna-pitanja-dijaspore

Savet za statusna pitanja dijspore Srbije, konstituisan prema Zakonu o dijaspori i Srbima u regionu, je prvi organ dijaspore Srbije i Srba u regionu koji je započeo sa radom posle dvogodišnje blokade kojom su ovi organi bili izloženii od strane bivšeg ministra dijaspore Srbije. Pošto su članovi Saveta iz različitih zemalja srpskog rasejanja, pa i iz Australije, i različitih zemalja u regionu, Savet je u januaru i februaru 2013. godine, realizovao elektronsku sednicu sa dve tačke dnevnog reda:

(1) Razmatranje povreda Zakona o dijaspori i Srbima u regionu (donošenjem Zakona o ministarstvima i Uredbe Vlade Srbije kojim je ukinuto ministarstvo dijaspore i formirana Kancelarija za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu), kojima se krši stečeno pravo dijaspore da poslove dijaspore obavlja ministarstvo, i

(2) Razmatranje povrede statusa dijaspore u pogledu prava da učestvuje u utvrđivanju platforme o Kosovu i Metohiji.

Nekim službenicima i rukovodiocima Kancelarije za “suradnju” sa dijasporom nisu se svidele teme dnevnog reda prve elekstronske sednice, pa su pokušali da spreče realizaciju elektronske sednice, pozivajući se da nije predviđena Zakonom o dijaspori ali su shvatili da u novom vremenu može ono što nije zabranjeno.

Odluke članova Saveta u okviru prve elektronske sednice Saveta usvojene su 6. februara 2013. godine – jednoglasno, uz jedan uzdržan glas predstavnika iz Albanije po pitanju Kosova i Metohije (što su svi članovi prihvatili kao opravdanim, zbog ognomne ugroženosti Srba u Albaniji). Ali kada su već 08. februara 2013. usvojene odluke dostavljene Kancelariji za saradnju sa dijsporom, službenici i rukovodstvo Kancelarije pokušali su naknadno da cenzurišu odluke. Ali su ipak dostavili ove odluke Predsedniku Srbije i organima izvršne vlasti, tek posle mesec dana, i uz napomenu da odluke dostavljaju “radi informisanja” (a ne radi poštovanja i radi primene jer je to konkretan pokušaj dijspore i Srba u regionu da se uključe “u društveni i politički život Republike Srbije”.

Redovnu sednicu Saveta za statusna pitanja dijaspore pokušao je da zakaže službenik Kancelarije za saradnju sa dijasporom (bez dnevnog reda i materijala) iako Zakon i član 20 Poslovnika o radu Skupštine dijaspore i organa Skupštine, predviđa da sednice zakazuje predsenik, odnosno koordinator Saveta za statusna pitanja dijaspore koji i utvrđuje Dnevni red na osnovu predloga članova Saveta.

Koordinator ovog Saveta je ipak sastavio Inicijalni predlog dnevnog reda sednice Saveta za statusna pitanja, koji je dostavljen svim članovima Saveta koje je pozvao da do 17. maja dostave dopune dnevnog reda.

Na osnovu dopuna dospelih do 17. maja 2013. godine Koordinator Saveta je utvrdio Dnevni red, dan i vreme zasedanja 6. i 7. juna 2013. godine u Beogradu u svečanoj sali Kancelarije za saradnju sa dijasporom i uputio 20. maja 2013. godine poziv članovima Saveta, drugim pozvanim licima i učesnicima sednice sa:

    naznakom izvestioca za svaku tačku dnevnog reda,
    materijalom za svaku tačku dnevnog reda,
    nacrtom odluka za svaku tačku dnevnog reda.

Službenik Kancelarije koji je zadužen za “suradnju”  sa članovima Saveta za statusna pitanja dijaspore je 24. maja 2013. godine od koordinatora Saveta za statusna pitanja dijaspore i putem elektronskog pisma tražio da se iz utvrđenog Dnevnog reda “skinu”, udalje sledeće tačke Dnevnog reda:

    tačku broj 6 Dnevnog reda: Razmatranje kadrovske politike Vlade Srbije u oblasti administrativnih poslova koji se obavljaju za potrebe dijaspore (i da se ne ističu negativne posledice te politike po dijasporu), što koordinator za Statusna pitanja nije prihvatio, jer je objasnio da mnoge štampane i elektronske medije pišu o protestu službenika Kancelarije i srpske javnosti o nepravilnostima u prijemu nekakvog astronoma ili astrologa u ovoj Kancelariji,
    tačku broj 7 Dnevnog reda (Razmatranje stava vezanog za status Srba u BiH i status drugih naroda u Srbiji u odnosu na određenje prpadnosti pojedinca prema rimskom, teritorijalnom poimanju statusa/države i prema sloVenskom poimanju statusa/pripadnosti pojedinca društvu), što nije prihaćeno od strane koordinatora Saveta, jer je i 2011. ministar nezakonito i sada se vidi na štetu Predsednika Srbije sprečio da se ovo pitanje reši uz učešće srpskih naučnika,
    tačku broj 8 Dnevnog reda (Razmatranje položaja srpskog naroda i građana Srbije u tehnologiji ekonomskog genocida..) te da se ovo pitanje razmatra isključivo na Savetu za ekonomska pitanja, što je odbijeno od koordinatora i predloženo da se i ostali organi dijaspore uključe u rešavanje ovog pitanja, a ne da se Savet za statusna pitanja isključuje od rešavanja iako je inicirao ovo pitanje kao suštinsko ne samo za položaj nego i za opstanak srpske dijaspore,
    tačka broj 13 Dnevnog reda (Razmatranje položaja Srba i dijaspore na korišćenje svog jedinog pisma – azbuke i srpskog jezika …) te da se ovo pitanje razmatra isključivo na Savetu za saradnju dijaspore u sferi kulture, prosvete i sporta, ali je koordinator takav predlog odbio jer se prethodno složio da se ova pitanja razmatraju i na ostalim organima dijaspore.

Koordinatora Saveta za statusna pitanja dijaspore je ove zahteve službenika Kancelarije ocenio kao prevaziđeno i nedopustivo “komitetsko” mešanje u rad organa dijaspore pa je ultimativne zahteve odbio.

29. maja 2013. godine, elektronskim pismom i Nikola Todorović se pridružio ovim zahtevima.

6. juna 2013. godine na sednici Saveta za statusna pitanja dijaspore Nikola Todorović je ponovio svoje zahteve da se sa dnevnog reda skinu pojedine tačke dnevnog reda, ali nije mogao da precizira tačno koje tačke treba skinuti, tako da su službenici Kancelarije za saradnju sa dijasporom Šošević i Tatjana Jokanović, počeli da mu naglas “došaptavaju”  koje tačke treba izbrisati sa dnevnog reda, zbog čega su opomenuti od predsedavajućeg sednice.

U rad sednice su se uključili članovi Saveta iz Australije koji su advokati i oni su se pozvali na stav 5 člana 20 istog Poslovnika Skupštine Srbije koji je predviđen za poglavlje 4 Obrazovanje stalnih radnih tela Skupštine i izbor članova, koji glasi:

“Dnevni red sednice utvrđuje predsednik saveta, na osnovu predloga članova saveta“.

Destruktivno ponašanje člana Saveta iz Slovenije i posebno njegovo insistiranje da se iz dnevnog reda isključi razmatranje izveštaja o načinu izvršenja odluka Saveta za statusna pitanja o uključenju dijaspore u utvrđivanje Platforme o Kosovu i Metohiji, primoralo je predsedavajućeg sednice da upita Nikolu Todorovića:

    Da li je tačno da ste Vi državni službenik Slovenije?
    Da li je Slovenija priznala Kosovo i Metohiju?
    Da li je tačno da ste se susreli u Sloveniji 25. i 26. maja 2013. godine sa Slavkom Drašković?

Odgovor na sva pitanja bio je pozitivan ali se Nikola kleo časnim krstom da nije razgovorao sa Slavkom o dnevnom redu Saveta za statusna pitanja, pa mu treba verovati. Ali nije jasno zašto su mu službnici Kancelarije došaptavali koje tačke treba izbaciti iz Dnevnog reda?

Stane Ribić se javio za reč i tražio da se razmotri pitanje:

    naknada za službena putovanja članova Saveta na ovu i druge sednice,
    izmena i dopuna Zakona o dijaspori i Srbima u regionu.

Stane Ribić i Nikola Todorović su zapretili da će napustiti sednicu jer iz Dnevnog reda nisu udaljene tačke dnevnog reda čije su skidanje tražili službenici Kancelarije ali i Nikola Todorović, iako su drugi članovi Saveta tražili razmatranje upravo tih bitnih tačaka za položaj dijaspore i Srba u regionu i uključenje dijaspore u društveni i politički žvot u Srbiji.

Nikola Todorović i Ribić su ipak napustili sednicu. Božidar Mitrović, Bratislav Živulović i članovi iz Australije su u 12.10 minuta tražili da se sednica nastavi i da se nastavi video prenos sednice kako bi članovi izvan Srbije mogli da nastave učešće u zasedanju Saveta.

Zvonko Šošević je nemajući nikakva prava na to, kao službenik Kancelarije za saradnju sa dijjasporom, prekinuo sednicu Saveta za statusna pitanja dijaspore.

Isti službenik je bio član tima Ministarstva dijaspore na Skupštini dijaspore 2011. godine:

    kada su se službenici Ministarstva dijaspore isto ovako otvoreno stavili na stranu bivšeg predsednika Skupštine dijaspore i sprečili kritiku na njegov račun, jer su u stvari prikrivali svoj nerad, nestručnost i pokušaje da manipulišu i cenzurišu organe dijaspore,
    toliko loše pripremila Skupštinu dijasopore da predsednik i organi dijaspore (izuzev Saveta za statusna pitanja dijaspore) nisu dostavili ni jedan nacrt odluke, pa ni Skupština dijaspore nije usvojila ni jednu odluku o čemu sredstva javnog informisanja u Srbiji, po instrukcijama iz “centra”, nisu donela ni jednu jedinu vest,
    sprečeno je održavanje nastavka sednice Skupštine dijaspore istim ovakvim jednostranim rešenjima službenika Ministarstva dijaspore, koji su zabranili održavanje Skupštine dijaspore 2012. godine, zbog čega je koordinator Saveta za statussna pitanja dijaspore podneo krivičnu prijavu protiv tadašnjeg Ministra dijaspore.

Službenici Ministarstva dijaspore odnosno Kancelarije za saradnju sa dijasporom sistemski sprečavaju rad organa dijjaspore, pre svega svojom nestručnošću ali i zlom namerom.

Najnoviji predlog Dnevnog reda za Skupštinu dijspore Srbije i Srba u regionu (koja je zakazana za 5. i 6. juli 2013. godine) a koji je pripremila Kancelarija za saradnju sa dijasporom, to dokazuje jer:

    je predloženi Dnevni red Skuštine urađen po formi satnice za “savetovanje/seminar”, kada se ne donose nikakve posebne odluke po “referatima”;
    u tako dostavljenom Dnevnom redu ni po jednoj tački dnevnog reda nije ukazan izvestilac, materijal koji se dostavlja kao sistematizovana analiza konkretne tačke dnevnog reda, pa ni po jednoj tački nema nacrta odluke,
    je to najilustativniji oblik da ovi službenici uopšte ne shvataju da Skupština dijaspore nije debatni klub niti Hajd park, u kome svako može govoriti kada i šta mu padne napamet, već je to najviši organ dijaspore, pa teme dnevnog reda moraju biti sistematizovane i stručno pripremljene,
    Skupština dijaspore ni jednim zakonom nije uključena u politički i društveni život Srbije niti su odluke ove Skupštine bilo za koga makar savetodavne, ali po svakoj tački dnevnog reda Skupština mora doneti konkretne odluke,
    se u dostavljenom Dnevnom redu za Skupštinu dijaspore planira, kao i 2011. godine, da Skupština dijaspore donese odluke na kraju “trećeg” dana zasedanja kao da je to naučni simpozijum, a ne organ odlučivanja dijaspore, te se priprema nova prevara pošto su i 2011. godine službenici sprečili da Skupština završi svoj rad pa ta Skupština nije donela ni jednu jedinu odluku.

Ministar dijaspore je 2012. godine zabranio održavanje Skupštine dijaspore i Srba u regionu iako je to najviši organ odlučivanja dijspore i Srba u regionu.

Savet za statusna pitatanja dijaspore to neće dopustiti pa će članovi glasati elektornskim putem za odluke koje su unapred dostavljene za sednicu Saveta koja je održana 6. i 7. juna 2013. godine a koju je prekinuo službenik Kancelarije za saradnju sa dijasporom, iako je na sednici bila napravljena samo pauza od pet minuta.

Video snimak sednice Saveta za statusna pitanja dijaspore održane 6. i 7. juna 2013. godine možete pogledati na http://www.ustream.tv/channel/savet-za-statusna-pitanja-dijaspore

Koodinator Saveta za statusna pitanja dijaspore

Božidar Mitrović, doktor pravnih nauka
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Izvor:www.koreni.rs