Srbija se više ne nalazi na crvenoj listi visokorizičnih zemalja, već je pomerena na žutu listu, ali slovenački državljani i stranci sa stalnim ili privremenim boravkom u Sloveniji i uži članovi njihovih porodica prilikom prelaska granice i dalje moraju u 14-dnevni karantin, osim ako nisu u grupi koja je izuzeta od tog pravila, saopštila je danas slovenačka ambasada u Beogradu.

Kako se navodi, karantin nije obavezan za tzv pogranične dnevne i nedeljne radne migrante, koji su u radnom odnosu u jednoj od država članica EU ili drugoj državi šengenskog područja, pri čemu nedeljni moraju da imaju negativan PCR test na korona virus.

Izuzete su i osobe u privrednom prometu, odnosno u delatnostima koje se prilikom prelaska granice identifikuje dokazima o delatnosti u Republici ili inostranstvu, takođe uz PCR test.

Od pravila su, uz obavezan test, izuzeti i oni koji pružaju usluge za koje je potvrdu izdalo nadležno ministarstvo, u slučaju kada zbog neizvršenja tih usluga zbog određivanja karantina može doći do veće društvene ili privredne štete.

U saopstenju stoji da su izuzete i osobe koje imaju dokaz o planiranom zdravstvenom pregledu ili zahvatu u Sloveniji, drugoj državi Evropske unije ili drugoj državi sćengenskog područja, kao i njihovi pratioci u slučaju da su neophodni, a PCR test je obavezan i za ovu grupu.

Mere karantina nisu obavezne ni za one koji prelaze granicu, dnevno ili privremeno, zbog uključenosti u vaspitanje ili obrazovanje, ili naučno istraživanje u Sloveniji, ili inostranstvu, kao ni na njegovi roditelje ili druga lica koje prevozi i vraćaju se preko granice u roku od 24 sata po ulasku.

Izuzetak su i osobe koje idu na sahranu bližeg srodnika i napuštaju ili se vraćaju u Sloveniju u roku od 24 sata po ulasku, odnosno izlasku i imaju dokaz o datumu i vremenu sahrane.

Od karantina su izuzeti i oni koji prelaze granicu iz porodičnih razloga zbog održavanja kontakata sa članovima uže porodice i vraćaju se preko granice u roku od 24 sata po ulasku, pri čemu u uže članove porodice spadaju supružnik, vanbračni partner, partner iz sklopljenje ili nesklopljene partnerske veze i razvedeni supružnik ili partner, kome je sudski određena alimentacija, dete (bračno ili vanbračno, usvojenik i dete koje je odlukom nadležnih organa smešteno u porodicu sa namerom usvajanja).

Mera karantina ne odnosi se ni na osobe koje prelaze granicu zbog hitnih i neodložnih ličnih obaveza ili iz hitnih poslovnih razloga i vraćaju se preko granice u najkraće vreme koje je potrebno za izvršenje obaveza, ali ne duže od 48 sati po prelasku granice, uz priložene odgovarajuće dokaze.

Izuzetak su i profesionalni sportisti, članovi pratećeg tima profesionalnog sportiste, sportski delegati ili sportske sudije koji prelaze granicu zbog učešća na zvaničnom takmičenju međunarodnih sportskih saveza, što dokazuju odgovarajućim dokazom i prilažu negativan rezultat PCR testa.

Mera karantina nije obvezna ni za osobe koje su u Sloveniju dovedene spasilačkim ili sanitetskim vozilom, kao ni za prateće zdravstveno osoblje u tom vozilu, navodi se u saopštenju.

Napominje se da Slovenija prihvata rezultate PCR testova Instituta za javno zdravlje Srbije dr Milan Jovanović Batut, Institut za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”, Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju Beograd.