Obveščamo vas, da bo izplačilo solidarnostnega dodatka upokojencem, ki ga predvideva deseti protikoronski zakon (PKP10), izvedeno 14. januarja 2022.

V Uradnem listu RS (št. 206/21) je bil objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 (ZDUPŠOP) (PKP10), ki med drugim predvideva izplačilo solidarnostnega dodatka za upokojence, ki bo izplačan upokojencem in nekaterim prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Solidarnostni dodatek za upokojence in uživalce invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) izplačal 14. januarja 2022, in sicer v treh različnih višinah:

    za tiste, ki prejemajo pokojnino/invalidsko nadomestilo v višini do 523,00 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 300,00 evrov,
    za tiste, ki prejemajo pokojnino/invalidsko nadomestilo v višini med 523,01 in 628,00 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 230,00 evrov ter
    za tiste, ki prejemajo pokojnino/invalidsko nadomestilo v višini med 628,01 in 732,00 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 130,00 evrov.

Pri določitvi višine solidarnostnega dodatka za upokojence se upošteva višina pokojnine oziroma nadomestila, ki ga uživalec prejme v mesecu decembru 2021.

Solidarnostni dodatek za upokojence bodo prejeli tudi tisti zavarovanci, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic. Prav tako ga bodo prejeli tudi tisti, ki so bili upokojeni na podlagi Zakona o starostnem zavarovanju kmetov.

Solidarnostni dodatek za upokojence, ki bo izplačan na podlagi PKP10, za uživalce delne pokojnine in uživalce sorazmernega dela pokojnine, ki so ponovno vključeni v zavarovanje za krajši delovni ali zavarovalni čas od polnega, ne bo odmerjen v sorazmernem delu. Pravilo je enako, kot je veljalo za izplačilo solidarnostnega dodatka, ki je bil izplačan 11. januarja 2021 na podlagi PKP7. Podatek o odstotku delne pokojnine na podlagi delne zaposlitve bo upoštevan pri izračunu osnove za odmero dodatka. Gre za uživalce, ki imajo dvojni status, saj so sorazmerni del časa vključeni v zavarovanje, sorazmerni del časa pa upokojeni. Pogoji in načini odmere delne pokojnine oziroma sorazmernega dela pokojnine so opredeljeni v ZPIZ-2. Pogoj za odmero dodatka po drugih predpisih (kot je tudi PKP10) pa je izračunana višina polnega zneska pokojnine, saj pri tem ni upoštevana višina njihovega dohodka iz zavarovanja.

Na podlagi izračunane osnove za odmero solidarnostnega dodatka za upokojence ter veljavne lestvice za izplačilo tega dodatka bo uživalcem, ki izpolnjujejo pogoje, odmerjen ustrezen znesek solidarnostnega dodatka za upokojence. Tako odmerjeni znesek solidarnostnega dodatka za upokojence bo uživalcem izplačan v celotni višini, tudi v primeru, da se pokojnina oziroma nadomestilo iz obveznega invalidskega zavarovanja izplačuje v sorazmernem delu.

Znesek pripadajočega solidarnostnega dodatka za upokojence pa bo lahko ustrezno razdeljen med družinske člane, kadar se družinska ali vdovska pokojnina deli med več družinskih članov, in sicer na način, kot je pri teh uživalcih razdeljen tudi letni dodatek. Za določitev višine pripadajočega dodatka bodo sešteti zneski pokojnine, ki jo prejemajo vsi družinski člani, nato pa bo dodatek izplačan v sorazmernem delu uživalcem v odvisnosti od števila družinskih članov (na primer, če družinsko pokojnino prejemajo trije družinski člani, bo solidarnostni dodatek za upokojence izplačan vsakemu po 1/3).

V znesek pokojnine za obračun solidarnostnega dodatka se upošteva tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih. Prav tako se upošteva tudi znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, izplačane za mesec januar 2021; in sicer na podlagi dokazila, ki ga je zavod že pridobil za izplačilo letnega dodatka v letu 2021. Višina solidarnostnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine. Tisti upokojenci, ki zavodu niso posredovali dokazila o višini tuje pokojnine za izplačilo letnega dodatka v letu 2021, do izplačila solidarnostnega dodatka niso upravičeni.

Do solidarnostnega dodatka za upokojence so upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Upravičenci so dolžni podati na zavod vlogo za izplačilo solidarnostnega dodatka najkasneje do 31. marca 2022. Vloga bo objavljena na spletni strani zavoda v rubriki »drugo«.

Uživalcu nadomestila iz invalidskega zavarovanja se solidarnostni dodatek izplača v sorazmernem delu odvisno od obsega krajšega delovnega časa, za katerega se izplačuje nadomestilo iz invalidskega zavarovanja, če vsota preračunanega zneska nadomestila na polni delovni čas in morebitnih drugih prejemkov (20 % predčasne pokojnine ali 40 % starostne pokojnine in/ali drugo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja), ki jih izplačuje zavod, ne preseže 732,00 EUR.

Uživalec nadomestila, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje za izplačilo dodatka, bo lahko vlogo oddal:

    preko storitve zavoda eVloge ZA VSE, kjer je pripravljena možnost oddaje vloge preko mobilnega telefona, pri čemer ni potrebna uporaba digitalnega podpisa (eVloga 10320-17-1-J);
    preko portala Moj eZPIZ, pri katerem je obvezna uporaba digitalnega podpisa (Moj eZPIZ),
    po pošti, na naslov ZPIZ, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana ali
    v nabiralnike ob vhodu v prostorih zavoda, do ponovne vzpostavitve osebnega prejemanja vlog.

Zavod bo o upravičenosti do izplačila solidarnostnega dodatka obvestil vse prejemnike nadomestila iz invalidskega zavarovanja, ki bodo podali vlogo.

Solidarnostni dodatek bo prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, in ki bodo do le-tega upravičeni, zavod izplačal v enem od naslednjih mesecev po vložitvi vloge upravičenca.

Letos bo prvič solidarnostni dodatek za upokojence izplačan tudi upokojencem in brezposelnim uživalcem invalidskih nadomestil, z začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer pri izplačilu pokojnine za mesec februar 2022.

Znesek izplačanega dodatka se ne bo upošteval v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči, in ne bo podlaga za rubež na podlagi sklepov o izvršbi, izdanih po Zakonu o izvršbi in zavarovanju ali po Zakonu o davčnem postopku.

Znesek solidarnostnega dodatka ne bo podlaga za obračun dohodnine ter prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vsi prejemniki solidarnostnega dodatka bodo s strani zavoda prejeli tudi obvestilo o nakazilu prejemkov.