расписало је конкурс за избор хонорарних наставника за остваривање образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству.
I. Кандидат, који жели да конкурише за рад на месту хонорарног наставника у образовно-васпитном раду на српском језику у иностранству, мора да испуњава следеће услове:

1) да има место боравка у земљи у којој се изводи образовно-васпитни рад; 2) да поседује основно знање за рад на рачунару; 3) да зна један страни језик или језик стране државе у којој се ангажује, на нивоу Б1 Заједничког европског језичког оквира; 4) да испуњава услове прописане законом и правилником којим се прописује степен и врста образовања наставника и стручног сарадника у основној школи за извођење наставе, и то за: ‒ наставника разредне наставе; ‒ наставника српског језика и књижевности; ‒ наставника страног језика и књижевности.
II. Конкурс се расписује за ангажовање наставника у следећим државама: ‒ Савезна Република Немачка (Покрајина Баден-Виртемберг ‒ два наставника); ‒ Француска Република (Париз ‒ један наставник); ‒ Република Грчка (Атина ‒ један наставник; Волос ‒ један наставник); ‒ Краљевина Данска (Копенхаген - један наставник).
III. Кандидати који конкуришу обавезни су да уз своје пријаве доставе:
1) пријаву; 2) радну биографију; 3) документацију којом се доказује испуњеност услова Конкурса из тачке I (копије докумената морају бити оверене); 4) контакт податке (адреса и место боравка, контакт телефон и адресу електронске поште).
IV. Заинтересовани кандидати обавезни су да пријаву и потребну документацију доставе надлежном дипломатско-конзуларном представништву до 30. јуна 2017. године.
V. Рок да надлежно дипломатско-конзуларно представништву достави Министарству просвете, науке и технолошког развоја документацију пријављених кандидата је 14. јул 2017. године.
VI. Пријаве и приложена документација се не враћају.
VII. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
VIII. По истеку рока за доставу пријава, на основу пристигле конкурсне документације, биће сачињен ужи избор кандидата.
IX. На основу предлога Стручне комисије, коначну одлуку о избору хонорарних наставника који ће остваривати образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству у школској 2017/2018. години, доноси министар просвете, науке и технолошког развоја.